01 lipca br. podczas uroczystej zbiórki przed JRG nr 1 komendant miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan w obecności swojego zastępcy mł. bryg. Roberta Licznerskiego powierzył kpt. Maciejowi Kogutowi pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu, natomiast 3 lipca br. obowiązki zastępcy dowódcy JRG nr 1 w Elblągu powierzono kpt. Damianowi Kamieniakowi, który do tej pory pełnił funkcję dowódcy zmiany I w tut. jednostce.

Gratulujemy awansów i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia: mł. kpt. Iwona Zelmańska

Do 30 czerwca br. w ramach robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji „Budowa nowej KM -PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I” poziom zaawansowania prac wynosi 44,60 %.

Obecnie ukończono roboty ziemne i roboty związane z palowaniem pod budynek główny, garaż wielostanowiskowy oraz treningową komorę dymową. Kontynuowane są prace związane między innymi z fundamentowaniem, realizacją konstrukcji z betonu zbrojonego, roboty murarskie, roboty izolacyjne fundamentów, roboty związane z wykonaniem podkładów pod posadzki z materiałów sypkich oraz roboty związane z konstrukcjami metalowymi. Prowadzone są już także prace w ramach instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a stopień ich zaawansowania wynosi 6,11%:

Planowane zakończenie inwestycji to rok 2020, natomiast zakończenie I Etapu ma nastąpić do dnia 31 października 2019 r.

GALERIA

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia: Tomasz Żełobowski

22 czerwca 2019 roku, komendant główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski wizytował  teren budowy nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG nr 1 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu. W obecności zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Roberta Flicińskiego i komendanta miejskiego PSP w Elblągu, kpt. Łukasza Kochan, komendant główny osobiście zapoznał się z poziomem zaawansowania prac budowlanych.

Następnie Panowie komendanci udali się do obecnej siedziby KM PSP w Elblągu przy ul. Bema 17, gdzie podczas narady służbowej omówione zostały zagadnienia związane z dalszą realizacją przedmiotowej inwestycji.

Według wartości robót budowlanych wykonanych do dnia 31 maja b.r. zaawansowanie realizacji inwestycji wynosi obecnie ok. 21,85% (do dnia 30 kwietnia b.r. było ok. 8%), co jest zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla Etapu I prowadzonej inwestycji.

Obecnie zrealizowano roboty ziemne na poziomie ok. 94%. Prowadzone są prace związane z fundamentowaniem, których zaawansowanie sięga ok. 70%. Na poziomie 94% zaawansowania są prace związane z palowaniem pod budynek główny, garaż wielostanowiskowy i treningową komorę dymową. Rozpoczęto realizację konstrukcji z betonu zbrojonego (belki, podciągi i wieńce żelbetowe, schody, słupy żelbetowe, dylatacje z izolacjami), prace te są na poziomie ok. 19% zaawansowania.  Wykonano część podkładów pod posadzki z materiałów sypkich (zaawansowanie ok.43%), oraz rozpoczęto roboty izolacyjne fundamentów (zaawansowanie ok. 39%).

Podczas ww. robót, adekwatnie do potrzeb, prowadzone są prace geodezyjne i geologiczne oraz nadzór saperski.

30 listopada 2018 r. Komenda Miejska PSP w Elblągu ogłosiła postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa nowej KM -PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I”. Inwestycja powstanie na ponad 2.hektarowej działce pozyskanej od Agencji Mienia Wojskowego i  w  pełni  zapewni  strażakom  poprawę  warunków  socjalno-bytowych  oraz warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby. Stworzy również odpowiednie możliwości  do  garażowania  wszystkich  pojazdów  pożarniczych  używanych  w  komendzie  i  JRG  nr  1  w  Elblągu,  kontenerów  z  wyposażeniem  do  działań  przeciwpowodziowych oraz wyposażenia grup specjalistycznych.

Budowa strażnicy dla KM PSP w Elblągu finansowana jest ze środków ustawy modernizacyjnej, budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego oraz władz samorządowych. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2020, natomiast zakończenie I Etapu ma nastąpić do dnia 31 października 2019 r.

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia: Tomasz Żełobowski