Kontakt

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W ELBLĄGU

UL. BEMA 17

82-300 ELBLĄG

 

SEKRETARIAT: (55) 641-30-00

 TELEFON ALARMOWY: 998 FAX: (55) 233-36-22

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 578-25-28-828

REGON: 170818071

OFICER PRASOWY:

bryg. Krzysztof Karolkiewicz
501-132-574

ZESPÓŁ PRASOWY:

bryg. Krzysztof Karolkiewicz

kpt. Patryk Jarocki

mł. bryg. Przemysław Siagło tel. kom. 503-736-164

 

Wydział Kadrowo-Organizacyjny: kadryTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Operacyjny: mrTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekcja Finansów: mfTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza: mzTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna: mtTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JRG nr 1 w Elblągu: jrg1Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JRG nr 2 w Elblągu: jrg2Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JRG nr 3 w Pasłęku: jrg3Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator strony: admin.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
bryg. Andrzej Jankowski
KW PSP Olsztyn ul. Niepodległości 16
telefon: 89 522 95 52
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu pracuje z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu lub Zastępca Komendanta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:

1) w każdy poniedziałek, a w przypadku święta przypadającego w poniedziałek, w kolejny dzień roboczy, w godzinach 9.00–11.00 lub po godzinach urzędowania komendy, tj.
w godzinach 15.30 – 16.30 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta,

2) codziennie w godzinach urzędowania, tj. od 7.30 do 15.30, o ile nie koliduje to
z zaplanowanymi wcześniej zadaniami służbowymi.

Osoby upoważnione, tj. kierownicy komórek organizacyjnych komendy oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych i ich zastępcy, mogą również przyjmować interesantów w sprawie skarg i wniosków w ww. godzinach urzędowania komendy o ile Komendant lub Zastępca Komendanta, z uwagi na realizacje zadań służbowych, nie mogą przyjąć interesanta. Strażak pełniący służbę Dyżurnego Operacyjnego na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego w Elblągu (SKKM) może przyjąć interesanta w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, po godzinach urzędowania komendy, w godzinach od 15.30 do 16.30, a w przypadku święta przypadającego w poniedziałek, w kolejny dzień roboczy w tych samych godzinach.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

82-300 Elbląg, ul.Gen.J.Bema 17

tel. (55) 641 30 00 (sekretariat)

fax  (55) 233 36 22 (sekretariat)

fax  (55) 230 12 71 po godz. 15.30 (SKKM)

email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb rozpatrywania: 

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity -Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami ).

2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

Petycje

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zmianami).

Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;

2) podmiotu wnoszącego petycję;

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jakie informacje musi zawierać petycja:

1) imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji;

2) jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;

3) w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do KM PSP w Elblągu:

1) listownie, na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu ul. Gen.J.Bema 17, 82-300 Elbląg;

2) faksem, na numer: 55 233-36-22;

3) w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;

4) doręczyć osobiście w sekretariacie KMPSP Elbląg;

5) złożyć ustnie do protokołu w sekretariacie lub kierownictwu Komendy.