Naczelnik wydziału bryg. mgr Krzysztof Karolkiewicz

tel. 55 641 30 06

Zastępca naczelnika wydziału st. kpt. mgr inż. Dariusz Treć

tel. 55 641 30 08

Starszy inspektor mł. asp. mgr Łukasz Pocałujko

tel. 55 641 30 08

 

 

Do zadań Wydziału Operacyjnego z SKKM w Elblągu należy w szczególności:

(zadania operacyjne) 
1) nadzorowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego oraz przygotowanie komendy do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych; 
2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja, 
3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb; 
4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na terenie działania komendy;
5) przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG; 
6) analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie; 
7) zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa, 
8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń, 
9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na terenie działania komendy oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania, 
10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych, 
11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSGR, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych i prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie, 
12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG komendy oraz OSP z terenu działania komendy pod względem przygotowania do działań ratowniczych, 
13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG, 
15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSGR z terenu działania komendy, 
16) zapewnienie właściwego połączenia systemów monitoringu pożarowego z komendą oraz nadzór nad właściwym działaniem systemu w Miejskim Stanowisku Kierowania, 
17) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy, a także dla prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek KSRG, 
18) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi oraz działalności komendy, 
19) bieżące informowanie Rzecznika Prasowego Komendanta o szczególnych zdarzeniach i postępie akcji ratowniczych.  (zadania szkoleniowe)
20) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy i KSRG na obszarze Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego oraz koordynacja i nadzór nad realizacją tego zadania w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, 
21) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego, 
22) organizowanie i koordynowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami oraz koordynowanie realizacji okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków w jednostkach ratowniczo-gaśniczych 
23) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników komendy oraz koordynacja i nadzór nad realizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych komendy.