Starszy inspektor  mł. asp. mgr Marcin Szymanek

tel. 55 641 30 05

Specjalista Katarzyna Skrzypkowska

tel. 55 641 30 03

Stażysta str. Izabella Wąsik

tel. 55 641 30 16

 

Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej należy w szczególności:

(zadania kwatermistrzowskie) 

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych, pozostających w dyspozycji Komendanta a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie, 
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego, 
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników i emerytów komendy, 
4) dokonywanie zakupów i dostawa sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych, 
5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG na terenie działania komendy oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, 
6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy, 
7) prowadzenie ewidencji ilościowo–wartościowej majątku,
8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku, 
9) sporządzanie planów zakupów, dostaw i robót budowlanych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta, 
10) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z komórkami organizacyjnymi, które realizują zadania ratownicze i operacyjne, priorytetów w tym zakresie, 
11) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy; 
12) sporządzanie dokumentów aplikacyjnych i wniosków o środki zewnętrzne Unii Europejskiej i z innych źródeł oraz ich koordynacja i bieżące monitorowanie realizacji prowadzonych w tym zakresie przedsięwzięć, 
13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej zgromadzonego w komendzie.  (zadania techniczne)

14) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów, sprzętu silnikowego i innego specjalistycznego wyposażenia technicznego, użytkowanego w komendzie, 
15) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń o ile wymagają tego przepisy prawa, 
16) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy, 
17) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi, 
18) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów i innych materiałów eksploatacyjnych, 
19) wykonywanie i organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych, 
20) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i innego specjalistycznego wyposażenia technicznego dla komendy.