Naczelnik wydziału mł. kpt. mgr Iwona Zelmańska

tel. 55 641 30 07

Stażysta str. Izabella Wąsik

tel. 55 641 30 20

Specjalista mgr Iwona Ostasz - Sekretariat KM PSP w Elblągu

Specjalista mgr Tomasz Żełobowski - Specjalista ds. BHP

Starszy specjalista Jan Pasiuk - Samodzielne stanowisko ds. obronnych

 

Do zadań Wydziału Kadrowo-Organizacyjnego należy w szczególności: 

(zadania kadrowe)

1) realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej Komendanta, 
2) prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz emerytów i rencistów komendy, 
3) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie, 
4) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie, 
5) opracowywanie propozycji zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej komendy oraz analizowanie stanu przyznanych etatów w celu usprawnienia pracy komendy, 
6) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie, 
7) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników komendy, 
8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji pracowników komendy oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego, 
9) prowadzenie spraw dotyczących praktyk i staży,

(zadania organizacyjne i archiwizacji)
10) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy, w tym między innymi koordynacja rocznego programu działania komendy, planu rocznego i planów operatywnych, 
11) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta, 
12) opracowywanie i ewidencjonowanie aktów normatywnych Komendanta: zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych, 
13) prowadzenie archiwum komendy i archiwum byłej Komendy Wojewódzkiej PSP w Elblągu spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów; 
14) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie, 
15) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej, 
16) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy, 
17) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnętrznych w organizacji komendy, 
18) zorganizowanie systemu kontroli wewnętrznych w komendzie i ich koordynacja, 
19) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, w tym między innymi prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy, 
20) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta, w tym w szczególności: 
a. obsługa asystencka Komendanta i Zastępcy Komendanta 
b. obsługa merytoryczna i organizacyjna Komendanta, 
c. obsługa techniczno-administracyjna sekretariatu Komendanta i Zastępcy Komendanta  (zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy)
21) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
22) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 
23) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków w pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska, 
24) przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 
25) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, 
26) organizowanie, prowadzenie i nadzór nad szkoleniami pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
27) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, 
28) uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym wypadkom przy pracy, 
29) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników komendy, w tym między innymi okresowych badań profilaktycznych.  (zadania obronne: prowadzenie całokształtu spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie)
30) opracowywanie zamierzeń w zakresie przygotowań obronnych komendy, 
31) koordynowanie realizacji zadań obronnych, w tym aktualizacji dokumentów planu obronnego przez poszczególne komórki organizacyjne komendy, 
32) koordynowanie opracowywania sprawozdań obronnych, 
33) bieżąca aktualizacja ewidencji stanów osobowych zmilitaryzowanych kompanii pożarniczych, 
34) nadzór nad aktualizacją zestawów w ramach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz nad sukcesywnym analizowaniem i uzupełnianiem brakującego wyposażenia do etatu W jednostek przewidzianych do militaryzacji według tabel należności, 
35) prowadzenie szkoleń z kadrą kierowniczą i dowódczą w zakresie spraw obronnych, 
36) reklamowanie z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy, będących funkcjonariuszami komendy.  (zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych) 
37) prowadzenie dokumentacji dotyczącej informacji niejawnych, 
38) zapewnienie w komendzie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych użytkowanych w komendzie, 
39) nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych; 
40) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
41) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.  (pomoc prawna realizacja pomocy prawnej dla urzędu Komendanta polega na realizacji obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity – Dz.U.2018.1870 z późniejszymi zmianami) a w szczególności na realizacji niżej wymienionych zadań))
42) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, 
43) sprawowania zastępstwa prawnego Komendanta w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa od Komendanta, 
44) opiniowanie i udział w opracowywaniu umów zawieranych przez Komendanta.