Główny księgowy st. ogn. mgr Ewa Klimek

tel. 55 641 30 21

Starszy technik sztabowy ogn. Katarzyna Czapska

tel. 55 641 30 22 

 

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta nad gospodarką finansową, 
2) prowadzenie rachunkowości komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką budżetową i finansową komendy, wymiarem i poborem zobowiązań pieniężnych, poborem opłat oraz zapewnieniem dyscypliny budżetowej a w szczególności: 
    a) planowanie budżetu komendy, przygotowanie projektu budżetu komendy, dokonywanie analiz budżetowych i nadzór nad prawidłową realizacją budżetu, 
    b) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi    w dyspozycji Komendanta, 
    c) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów rodzących zobowiązania finansowe zawieranych przez Komendanta,
    d) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 
    e) zapewnieniu terminowego ściągania należności, 
4) bieżące analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendanta, 
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych); 
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy, 
7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych, 
8) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł, 
9) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej komendy oraz dokonywanie jej analiz