Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, jest zawodową, umundurowaną formacją, realizującą swoje zadania na terenie Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego.

Do jej podstawowych zadań należy przede wszystkim:

-  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

-  organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych oraz specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,

-  nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

 Schemat organizacyjny KM PSP w Elblągu

Obszar działania

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Elbląga i powiatu elbląskiego.

W skład powiatu wchodzą:

- gminy miejsko-wiejskie: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko,

- gminy wiejskie: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Rychliki,

- miasta: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko. 

źródło:www.google.pl/maps

 

Państwowa Straż Pożarna została powołana Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) jako "zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, która przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami".

Do podstawowych zadań PSP należy:

a) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

b)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,

c) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

d)kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,

e) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

f) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.

Ponadto zadania Państwowej Straży Pożarnej ujęto w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Jednostki PSP działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,  który stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni minister spraw wewnętrznych. Odpowiedzialność za organizację kierowania tym systemem spoczywa na komendancie głównym Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna została zobligowana ustawami z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz o PSP do zorganizowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Głównym zamierzeniem ustawodawcy było stworzenie jednolitego, skutecznego systemu ratowniczego, obejmującego cały obszar szeroko rozumianego ratownictwa bez względu na miejsce, rodzaj i charakter prowadzonych działań ratowniczych. KSRG ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez:

a)      walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,

b)      ratownictwo techniczne,

c)      ratownictwo chemiczne,

d)     ratownictwo ekologiczne,

e)      ratownictwo medyczne,

f)   współpracę z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz centrami powiadamiania ratunkowego.

KSRG skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej  przeznaczone do ratowania zagrożonych osób i mienia, a także inne służby i jednostki organizacyjne wyznaczone do udziału w Systemie. Sposób zorganizowania KSRG zapewnia jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych szczeblach administracji.