Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że w pojazdach Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu prowadzona jest rejestracja monitoringu wizyjnego.

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Gen. Józefa Bema 17 ,

tel. 55 6413000, fax. 55 2333622, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – bryg. Andrzej Jankowski (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowaniu analiz działań ratowniczych i ich dokumentowaniu w związku z zadaniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 lit. c i e RODO oraz art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie p[przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych jednak dostęp ten nie może niekorzystni wpływać na prawa i wolności innych osób oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.