Z dniem 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (t.j.:Dz.U.2017.1160 z późn. zm.). Procedura ubiegania się o opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na przeprowadzenie imprezy masowej.

TERMINY:

Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KM PSP w Elblągu z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił  i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

KM PSP wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach/terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organizator imprez przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia przekazuje Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje wynikające z art. 30 ust. 2 w/w ustawy.

KONTROLE:

KM PSP przeprowadza kontrolę obiektu/terenu:

- obowiązkowo przed wydaniem opinii

- w trakcie trwania imprezy masowej

DOKUMENTY:

1. Instrukcja do wydawania opinii o imprezach masowych - poberz

2. Wniosek o wydanie opinii -  pobierz

3. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem -  pobierz

4. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej -  pobierz

5. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie

6. Informacje o:

  - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

  - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

 - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

  - sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej  – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

  - zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

  - odpłatności za wstęp na imprezę.

7. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

8. Regulamin obiektu /terenu, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

9. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej

10. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej

Uwaga: dokumenty należy przedkładać w 2 egz., trwale spiętych. Po zatwierdzeniu i opieczętowaniu 1 egz. zostanie zwrócony organizatorowi!

PODSTAWY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.:Dz.U.2017.1160 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113).